CONDICIONS D'ÚS DE BOMCINE.CAT

Mitjançant el present document s'estableixen les condicions d'ús i accés a la pàgina web www.bomcine.cat (en endavant, el WEBSITE), la prestació dels serveis que s'ofereixen en el mateix i les responsabilitats derivades de la seva utilització.

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, els informem que el present WEBSITE és propietat de BOM COMUNICACIÓN, SL (Des d'ara B.O.M.), amb NIF B-86.745.767, amb domicili social al carrer Agastia, 80, 28043 de Madrid, i a efecte de comunicacions al carrer Agastia, 80 28043 de Madrid, Madrid; Contacte: info@bomcine.cat o +34 917.940.600.

2. USUARIS: 2. USUARIS: L'accés o l'ús d'aquest WEBSITE atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI, fet que suposa l'acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals, que li seran plenament aplicables. No obstant això, B.O.M. podrà establir condicions particulars a l'objecte de regular determinats serveis i continguts específics que s'ofereixin als usuaris a través de l'WEBSITE, que podran, si s'escau, substituir, completar i / o modificar les presents Condicions Generals.

3. ÚS DEL PORTAL: L'USUARI es compromet a utilitzar el WEBSITE i els serveis oferts en el mateix acord amb el que estableixen les presents Condicions Generals, amb ple respecte a la Llei, la moral i l'ordre públic, responent davant B.O.M. o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. B.O.M. es reserva, en aquells serveis oferts en el WEBSITE que permetin la participació i opinió dels USUARIS, el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions amb caràcter discriminatori, xenòfob, pornogràfic o que vulnerin la dignitat de la persona, l'ordre o la seguretat pública. En cap cas B.O.M. serà responsable dels continguts disposats al WEBSITE pels USUARIS.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts inclosos al WEBSITE (àudio, vídeo, imatges, so, textos, gràfics, programari, etc.) són propietat intel·lectual i industrial de B.O.M. o de tercers. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial, podent visualitzar, i si escau imprimir, emmagatzemar i copiar en el seu equip els esmentats continguts sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. Queda per tant prohibida la seva transmissió, distribució, comunicació pública, modificació, posada a disposició o qualsevol altra forma explotació diferent als autoritzada en les presents Condicions Generals. L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts d'aquest WEBSITE per incloure'ls en un altre WEBSITE, llevat autorització expressa de B.O.M.

5. RESPONSABILITAT: L'acceptació per l'USUARI d'aquestes condicions generals suposa la seva conformitat amb els serveis oferts, corrent del seu propi compte i risc la seva utilització. B.O.M. no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o continuïtat dels serveis inclosos al WEBSITE, els errors en els mateixos o la transmissió de virus o programari maliciós a través del WEBSITE o els servidors.

6. ENLLAÇOS: B.O.M. no es fa responsable de la informació, contingut, productes i serveis de llocs web de tercers als quals s'accedeixi mitjançant enllaços que, amb una finalitat comercial, publicitària o informativa, puguin ser inclosos al WEBSITE. La presència d'aquests enllaços (com banners, links, hipervincles, etc.) no implica l'existència de cap relació entre B.O.M. i els responsables dels llocs web vinculats a estos. BOM, en aquests casos, i de conformitat amb el que estableix l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, actua com a prestador de serveis d'intermediació, no exercint control sobre el contingut dels llocs web de tercers ni garantint la seva disponibilitat, la licitud o fiabilitat. Per tal motiu, no es farà responsable dels danys causats per aquests llocs, llevat que, tenint coneixement efectiu de la seva il·licitud, no hagués desactivat l'enllaç amb la deguda diligència.

7. DADES PERSONALS: 7. DADES PERSONALS: En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, B.O.M. informa que, en el cas que a través del WEBSITE es demanen i / o comuniquin dades personals, aquests seran incorporades a un fitxer de titularitat de BEST OPTION MEDIA S.L. amb la finalitat de gestionar els serveis oferts en el WEBSITE, i per a l'enviament d'informació comercial sobre les activitats i serveis de l'titular i de tercers que puguin resultar del seu interès. L'USUARI, mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals, consent que les seves dades personals siguin comunicats, si és el cas i amb les mateixes finalitats, a altres empreses pertanyents a el grup empresarial de BEST OPTION MEDIA S.L. o a tercers amb els quals aquesta contracti per a la prestació dels serveis oferts a través del WEBSITE. L'usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a BEST OPTION MEDIA S.L. Carrer Agastia, 80, 28043, Madrid, Madrid; o mitjançant correu electrònic a l'adreça: info@bomcine.cat. D'acord amb el que estableix la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, l'adreça IP de l'usuari quedarà registrada durant un període mínim de 6 mesos i màxim de 2 anys en un altre fitxer de titularitat de BEST OPTION MEDIA SL la finalitat del registre de les adreces IP dels usuaris que accedeixin a l'WEBSITE.

8. MODIFICACIONS:B.O.M. es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en aquest WEBSITE, afegint, suprimint o modificant els seus continguts i serveis, o la forma en què es mostren i localitzen els mateixos.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:B.O.M. es reserva a el dret a modificar, en qualsevol moment i de forma unilateral, les presents Condicions Generals, adquirint vigència en el moment de la seva publicació al WEBSITE, i conservant-la fins que siguin novament modificades per unes altres que es publiquin d'igual manera.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:Les presents Condicions Generals es regiran per la llei espanyola, i qualsevol controvèrsia sobre les mateixes es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid. Si alguna de les disposicions de les presents Condicions generar fos considerada nul·la o inaplicable pels jutjats, tribunals i òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions ni a les condicions particulars que es puguin haver establert al WEBSITE.